ക്ലൗഡ് സംഭരണം

ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസൈനാണ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ്. കാരിയർ ഒരു സേവനമായി ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നൽകുകയും അത് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്ലൗഡ് സ്‌റ്റോറേജ് സ്‌പെയ്‌സ് ആവശ്യമായ അളവിൽ സ്വന്തമാക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, ദാതാവിന്റെ സാങ്കേതിക ശേഷിയും നിരക്കും ഇത് പരിമിതപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് ഉപയോഗിക്കാനാകും.

നിങ്ങളുടെ ക്ലൗഡ് യാത്ര ആരംഭിക്കണോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യപടി സ്വീകരിക്കുക.