പുതിയ ദിവസം: എന്റെ ഐടി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം?

ncsp
netooze ക്ലൗഡ് സേവന ദാതാവ്
May 9, 2016

Everyone wants to be a success. I have never met anyone who purposely set out to be a failure. Undoubtedly, this is why so much has been written on the topic “How to be a Success" and why these books are so popular.

എന്നിരുന്നാലും, daily newspaper closed just nine weeks after launching, Trinity Mirror confirms.

പുതിയ ദിവസം was a British compact daily newspaper published by Trinity Mirror, launched on 29 February 2016. It was aimed at a middle-aged female audience and was politically neutral. The editor, Alison Phillips, intended readers to get through the newspaper in under 30 minutes.

The new paper was initially available for 25p for two weeks, then rising to 50p.  Two million copies of the New Day was  given away on the first day, as the turquoise-branded upstart attempted to spark a revival in readership and gain ground against the mid-market Mail and Express offline.

Arrogance about their own ability to rescue a situation can prevent leaders from changing course

The New Day had no leading articles, no , and columnists  and believed it could successfully  drag readers back to print?  The sad truth is that it did not attract enough attention and  failed to create  a daily newspaper that could  co-exist in the  digital age, especially as tabloids and broadsheets continue to  suffer a significant circulation decline.

Shareholders at Trinity Mirror’s annual meeting called the failure “demoralising". Analysts said it was “embarrassing".

Assume for a moment that the leaders of The New Day  had no idea  about the changes swamping the print media as a result of the digital revolution,  and carelessly  decided to invest  millions into the venture without undertaking a risk assessment and  also decided to  ignore every indication that the paper was failing.  That would have been embarrassing and demoralising.

However, the leaders decided to fail quickly and  shut down the project they  started.

Abandonment is a rare, difficult and a valuable management skill. The natural instinct of most people is to persist, particularly  when the project is a collective commitment, as most corporate ventures are,  but then  it becomes even harder to hit the red “stop" button.

The New Day’s editor, Alison Phillips, said in a statement posted on that the team “tried everything we could" but were unable to reach the figures needed to make it work financially.

We dread failure. We don’t like talking about it. Some of us internalise and rethink our failures in our heads time and time again. Others will swipe them away, moving onto the next thing immediately. In the public, we prefer sweeping our failures under the rug, silently, while nobody is watching.

While this might save our feelings momentarily, this is not the way learn and innovate.

According to Albert Savoia - ex Googler and innovation expert,  most project innovations will fail.

"Most New Things Will Fail – Even If They Are Flawlessly Executed." - Albert Savoia - Ex Googler

Does this mean you should stay away from trying new things (and failing in the process)? Certainly not. It just means you need to accept failure will inevitably be a part of the process.

In most cases, however, a combination of arrogance about ability to rescue the situation and blindness to the lengthening odds of success stops  leaders from changing course.

The natural lifespan of most projects is finite, and the rarities are companies that survive.

The Art of “strategic Quitting" Will Become More Important as Fragment and Companies Exert More Discipline

So if an idea is doomed, usually treat the person who pulled the plug  early on as a hero right? Not exactly, it's complicated.

Roy Greenslade, Professor of Journalism at City University London, wrote a report in രക്ഷാധികാരി explaining how പുതിയ ദിവസം had failed. He pinpointed the error of marketing a newspaper to people who inherently despise  newspapers, and the short period of time  between the announcement and launch, leaving  no  time to advertise the product. It was also published early in the evening  thus missing out on late-night breaking such as Leicester City F.C.'s shock win of the Premier League.

“Nothing so powerfully concentrates a man’s mind on innovation as the knowledge that the present product or service will be abandoned in the foreseeable future." - Peter Drucker

The first thing the Bible wants to say is that all of us have failed. None is without failure. If you think you haven’t failed, two things are true of you. One is you are blind to your failures and the other is you probably haven’t taken enough to try enough hard things so that you would be aware of your failures.

Peter Drucker's influence on business management is legendary.  Peter  realised  that “systematic abandonment"   a regular, unsentimental spring-clean is critical to the fostering of new business ideas.

Conclusion,  every organization needs to have a regular “rummage sale" to determine which products, services, and programs are keeping and which ones must be abandoned.

നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക YouTube ചാനൽ വേണ്ടി - വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും കഴിയും ട്വിറ്റർ, ഫേസ്ബുക്ക്. ഒപ്പം LinkedIn

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ

നിങ്ങളുടെ ക്ലൗഡ് യാത്ര ആരംഭിക്കണോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യപടി സ്വീകരിക്കുക.