കസാക്കിസ്ഥാനിലെ NETOOZE ഓഫീസ്

N
നെറ്റൂസ്
മാർച്ച് 28, 2019

Friends, we have opened the official representative office of റിപ്പബ്ലിക്കിൽ and at the same time launched:

  • +24 (7) 7-727-350-ൽ 53/42 സാങ്കേതിക പിന്തുണ;
  • ടെംഗിലെ പേയ്‌മെന്റുകളുടെ സ്വീകാര്യത;
  • the ability to deploy infrastructure in several .

We will be glad to see you at the address: , Almaty, st. Nauryzbai Batyra, 122, apt. 12.

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ

നിങ്ങളുടെ ക്ലൗഡ് യാത്ര ആരംഭിക്കണോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യപടി സ്വീകരിക്കുക.