അൽമാട്ടി നഗരത്തിലെ സൈറ്റിൽ കുബർനെറ്റസ് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ സമാരംഭം

N
നെറ്റൂസ്
ഡിസംബർ 17, 2021

ക്ലൗഡ് ദാതാവ് announces the launch of a K8s cluster in a data center in Almaty.

Our users will soon have the opportunity to deploy clusters locally as a service quickly and reliably. കൺസൾട്ടേഷനുകൾക്കും വാടക നിരക്കുകൾക്കായുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾക്കും, എഴുതുക sales@netooze.com

ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ

നിങ്ങളുടെ ക്ലൗഡ് യാത്ര ആരംഭിക്കണോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യപടി സ്വീകരിക്കുക.